Privacy

De Koepel van Internationale Solidariteit – 11.11.11 (kortweg: 11.11.11) respecteert uw privacy. Wij maken er een punt van om uw persoonsgegevens op een gepaste wijze te behandelen. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt op een manier die in overeenstemming is met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679, kortweg genoemd AVG) en eventuele andere wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

In deze Privacyverklaring wordt uiteengezet hoe 11.11.11 met persoonsgegevens omgaat. De organisatie 11.11.11 voorziet in maatregelen inzake informatiebeveiliging en een conform de toepasselijke wetgeving uitgewerkt Privacybeschermingsbeleid. Het beleid ter zake wordt mee ondersteund door daartoe speciaal aangestelde informatieveiligheidsconsulent en een functionaris voor gegevensbescherming (DPO).

Deze privacyverklaring is opgedeeld in een algemeen deel, een deel specifiek voor de informatieverwerkende systemen (software, databanken, …), een deel met betrekking tot de websites en tot slot een deel over de Nieuwsbrieven beheerd door of gemaakt in opdracht van 11.11.11 of diensten van 11.11.11.