Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

Door de webshop shop.11.be van 11.11.11. Koepel van Internationale Solidariteit vzw (Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel, KBO nr. BE 0421.210.424.) te consulteren en te gebruiken, gaat de – potentiële - koper akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden zoals hieronder beschreven. Deze voorwaarden worden tevens integraal als aanvaard beschouwd op het moment van effectieve aankoop.

1. Registratie

Natuurlijke personen of organisaties / bedrijven die zich registreren op de webshop van 11.11.11. vzw dienen zich te identificeren om de aangeboden producten te bestellen. Deze identificatie kan gebeuren door een unieke login aan te maken, op het moment van betaling en/of door het opgeven van noodzakelijke facturatiegegevens.

2. Prijzen

Prijzen worden aangegeven in Euro en zijn inclusief btw. Aangegeven prijzen zijn enkel geldig op de datum waarop de bestelling wordt geplaatst. Alleen de op de site weergegeven prijs is bindend tussen de partijen. Elke geregistreerde en betaalde bestelling zal echter worden gerespecteerd onder de voorwaarden die bestonden op het moment dat de bestelling werd geplaatst.


3. Geldigheid en aanvaarding van het aanbod 

Producten worden aangeboden zolang ze daadwerkelijk beschikbaar zijn, tenzij anders vermeld. Als een product niet op voorraad is of niet tijdig kan worden geleverd, wordt het vervangen door een alternatief of in backorder gehouden. De klant zal hierover binnen redelijke termijn gecontacteerd worden en heeft ten allen tijde het recht om de bestelling ongedaan te maken in geval van niet op voorraad zijn.


4. Betaling

Betaling vindt plaats op de site en via een beveiligd online betaalsysteem (www.mollie.com). Bestellingen worden pas uitgevoerd na validatie van de betaling. Bestellingen die gevolgd worden door een factuur kunnen enkel voor bedrijven en organisaties die een geldig en actief KBO nummer hebben en alle gevraagde gegevens correct ingeven.

5. Leveringskosten, -tijden en -methode

Voor elke bestelling wordt een vaste leveringskost aangerekend die bij het bedrag van de bestelling wordt gevoegd. Deze kosten kunnen niet worden betwist door de koper, aangezien hij/zij hiervan op de hoogte is gesteld bij de betaling van de bestelling. Artikelen worden geleverd op de locatie die de koper bij het plaatsen van de bestelling heeft aangegeven. De koper dient de staat van de verpakking van de goederen bij levering te controleren en eventuele schade binnen 24 uur na ontvangst van de levering aan 11.11.11. vzw te melden via het mailadres winkel@11.be.

6. Recht op terugzending

De koper heeft 14 dagen bedenktijd nadat het product is ontvangen. De aankoop mag daarom binnen 14 dagen na ontvangst van het product geretourneerd worden. 


7. Persoonlijke gegevens 

De persoonlijke gegevens van de koper worden verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving en met respect voor de persoonlijke levenssfeer. We verwijzen hiervoor ook naar het privacybeleid van 11.11.11. vzw zoals geëxpliciteerd op 11.be/privacy.

8. Naleving

De koper erkent alle noodzakelijke informatie over het artikel voor overgaan tot aankoop is geraadpleegd en dat het artikel in alle opzichten aan de vereisten van de koper voldoet. De afbeeldingen in de online catalogus kunnen nooit aanleiding geven tot een contractuele verbintenis met de koper en kunnen op elk moment worden gewijzigd. 11.11.11. vzw kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor een niet-conforme en/of foutieve foto.

9. Aansprakelijkheid

De koper wordt ervan op de hoogte gesteld dat de aansprakelijkheid van 11.11.11. vzw, ongeacht de aard van de schade, in elk geval beperkt is tot het bedrag van de bestelling. In geval van niet uitvoering van de bestelling kan 11.11.11. vzw niet aansprakelijk worden gesteld indien de niet uitvoering van de verkoopovereenkomst of de slechte uitvoering ervan te wijten is aan de koper of aan een onvoorzienbare en onoverkomelijke daad van een derde die geen verband houdt met de verkoop, of aan een geval van overmacht.

  • 11.11.11. vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, direct of indirect, die voortvloeit uit gebruik van het verkochte artikel.
  • 11.11.11. vzw is in geen geval aansprakelijk voor onderbrekingen tot toegang van de webshop en voor de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien.
  • 11.11.11. vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze site of die het gevolg is van informatie die ter beschikking gesteld is op deze site. Dit met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van de apparatuur of programma’s van derden. 11.11.11. vzw is niet verantwoordelijk voor de eventuele overdracht van virussen via haar site.
  • 11.11.11. vzw is niet verantwoordelijk voor frauduleus gebruik van haar verspreidingsmiddelen en wijst alle aansprakelijkheid af in geval van inbraak in haar computersystemen en diefstal van gegevens, met dien verstande dat 11.11.11. vzw de nodige middelen inzet en actie onderneemt om dergelijke illegale inbraken te voorkomen en te vermijden.

10. Overeenkomst van bewijs

De computerlogs die door de systemen van 11.11.11. vzw worden verwerkt, worden beschouwd als geldige bewijsmiddelen tussen de partijen (bewijs van bestellingen, elektronische communicatie, betalingen, enz.).

11. Ondeelbaarheid
                     
Indien een van bovenstaande bepalingen om welke reden dan ook ongeldig wordt verklaard, komen de partijen overeen dat de overige bepalingen volledig van toepassing blijven.


12. Klachten

Elke klacht met betrekking tot een aankoop via de webshop moet binnen 24 uur na effectieve levering van de bestelling worden ingediend, na 24 uur is de klacht onontvankelijk. Alle klachten moeten per e-mail naar winkel@11.be worden gestuurd en moeten de referenties van het artikel in kwestie en de precieze redenen van de klacht bevatten.


13. Intellectuele eigendomsrechten

De gepubliceerde gegevens (tekst, beeld, video) op de webshop zijn integraal en ondeelbaar eigendom van 11.11.11. vzw. De intellectuele eigendomsrechten van de verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen enkel en alleen toe aan 11.11.11. vzw als zijnde de organisatie die informatie plaatst op deze site. Gebruikers hebben evenwel het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, op voorwaarde dat zij de bron vermelden.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

In geval van een geschil over de toepassing van deze voorwaarden, komen 11.11.11. vzw en de koper overeen om het Belgisch recht toe te passen en zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.


De koper kan tevens klacht indienen bij het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform). Dit platform wordt door de Europese Commissie beschikbaar gesteld om online winkelen veiliger en eerlijker te maken voor de consument en ondernemer en is hier te raadplegen: